Regulamin

Szanowny Kliencie Konsumencie!

Pamiętaj, że Ustawa o Prawach Konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U.2017.683) przyznaje ci szereg praw których ty nie możesz się zrzec a my w żadnym wypadku nie możemy Cię ich pozbawić. Wszystkie postanowienia umowne jakie zapadną pomiędzy Tobą a sklepem internetowym kupseto.pl muszą być co najmniej tak korzystne jak te zapisane w Ustawie, zawsze oczywiście mogą być dla Ciebie jeszcze lepsze, do czego dokładamy wszelkich starań 🙂

SPIS TREŚCI:

  • 1. Informacje ogólne
  • 2. Zawarcie umowy
  • 3. Realizacja zamówienia
  • 4. Cennik dostaw
  • 5. Odstąpienie od umowy
  • 6. Reklamacje towaru
  • 7. Dane osobowe
  • 8. Postanowienia końcowe

1. INFORMACJE OGÓLNE

Właścicielem sklepu internetowego kupseto.pl (dalej jako Sklep) jest Maciej Cekiera (dalej jako Sprzedający) prowadzący działalność gospodarczą pod firmą:

Maciej Cekiera KST
ul. Dąbska 18i/58
31-572 Kraków
NIP: 6792850621 REGON: 122453684
zarejestrowanej i uwidocznionej w rejestrze CEiDG pod adresem:

https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg/ceidg.public.ui/SearchDetails.aspx?Id=9aede180-3533-46de-a14a-b2d293e12906

Zakupu w Sklepie może dokonać pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej (dalej jako Kupujący).

Każdy Kupujący odwiedzający Sklep obowiązany jest do zapoznania się niniejszym regulaminem przed dokonaniem zakupu.

Sprzedający zapewnia Kupującemu korzystającemu z usług sklepu internetowego kupseto.pl poprawność działania sklepu w następujących przeglądarkach: Mozilla Firefox 54.0.1, Chrome 59.0.3071.109, Opera 45.0.2552.812, Safari 8.0, Internet Explorer 11.

2. ZAWARCIE UMOWY

Umowa zostaje zawarta z momentem złożenia zamówienia przez Kupującego, poprzez formularz zamówienia.

Umowa jest zawierana w języku polskim, zgodnie z obowiązującym na dzień zawarcia umowy polskim prawem oraz zgodnie z niniejszym regulaminem.

Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

Ceny Towarów podane na stronie internetowej sklepu kupseto.pl, od momentu złożenia zamówienia stają się wiążące dla Sprzedawcy i Kupującego.

Ceny Towarów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w Cenniku Dostaw.

Zamówienia w sklepie można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Miejsce wydania rzeczy musi znajdować się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

Po złożeniu zamówienia przez Kupującego, Sprzedający niezwłocznie prześle drogą mailową do Kupującego informację o przyjęciu zamówienia do realizacji.

Sprzedający przystąpi do realizacji złożonego zamówienia nie później niż w przeciągu 24 godzin po zaksięgowaniu się na jego rachunku bankowym wpłaty wniesionej za pośrednictwem przelewu internetowego lub systemu płatności elektronicznych (Przelewy24) obejmującej cenę zamówionej rzeczy oraz koszty dostawy.

Jeżeli w terminie 7 dni od dnia złożenia zamówienia nie dojdzie do uregulowania płatności przez Kupującego w całości lub w części, Sprzedający automatycznie anuluje złożone zamówienie,a o fakcie tym poinformuje Kupującego drogą mailową.

Zamówienie zostanie również anulowane w sytuacji w której Kupujący w formularzu zamówienia poda niepełne lub nieprawdziwe dane adresowe lub kontaktowe. W takiej sytuacji zamówienie zostanie anulowane po uprzedniej próbie kontaktu z Klientem celem ustalenia prawidłowych danych.

Anulowanie zamówienia na podstawie wskazanej w §3 ust 3 i 4 jest równoznaczne z odstąpieniem od umowy przez Sprzedającego.

W przypadku anulowania zamówienia na podstawie §6 ust.4 regulaminu, wszelkie uiszczone przez Klienta opłaty Sprzedający obowiązuje się zwrócić w ciągu 7 dni roboczych.

Sprzedający zobowiązuje się do dostarczenia Towaru w stanie wolnym od wad zarówno fizycznych jak i prawnych.

Rzecz zamówiona przez Kupującego z wybranym dokumentem sprzedaży (faktura VAT, lub paragon) jest wysyłana poprzez wskazaną przez Kupującego w formularzu zamówienia formę dostawy, na podany przez Kupującego adres dostawy. Kupujący ma możliwość wskazania innego adresu dla dostawy, albo innego adresu dla faktury VAT do momentu złożenia zamówienia.

4. CENNIK DOSTAW

Na terenie Krakowa, dostawa w tym samym dniu roboczym (przy zamówieniu do godziny 15:00) 25 zł
Kurier (dostawa w następnym dniu roboczym) 15 zł
Poczta Polska 11 zł
Odbiór osobisty 0 zł

5. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Kupujący może odstąpić od umowy sprzedaży zakupionego w Sklepie towaru w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zrealizowanego zamówienie, bez podania przyczyny.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy złożyć pisemnie na adres: Maciej Cekiera KST ul. Dąbska 18i/58, 31-572 Kraków, albo za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: reklamacje@kupseto.pl.

Odstępując od umowy Kupujący zobowiązany jest do odesłania zakupionej rzeczy na własny koszt i ryzyko. Zwracana rzecz, nie może nosić śladów użytkowania, w przeciwnym razie Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy jej przyjęcia.

Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Kupującego zwróci Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego. Sprzedający nie zwróci Kupującemu dodatkowych kosztów zgodnie z art 33 Prawa konsumenckiego.

W przypadku częściowego zwrotu towaru koszty dostarczenia rzeczy nie podlegają zwrotowi z uwagi na stałe koszty wysyłki w sklepie internetowym.

Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Kupujący przy odstąpieniu od umowy może skorzystać z formularza który znajduje się TUTAJ. Skorzystanie z formularza nie jest obowiązkowe.

6. REKLAMACJE TOWARU

Podstawy i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedana Rzecz ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.

Szczegółowe informacje dotyczące zarówno odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu wystąpienia wady fizycznej lub prawnej Rzeczy, jak również opis uprawnień Kupującego w zakresie składanej reklamacji został opisany TUTAJ i tu odesłanie do zakładki Reklamacje, tam byśmy też mogli włożyć formularz o którym wczoraj rozmawialiśmy.

7. DANE OSOBOWE

Sprzedający jest administratorem zbioru danych osobowych przekazywanych przez Kupujących Sklepu Internetowego kupseto.pl w związku z realizacją złożonych zamówień.

Dane osobowe przekazywane przez Kupującego wykorzystywane są przez Sprzedającego wyłącznie w celu realizacji zamówień, w sposób zapewniający ich bezpieczeństwo, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z Polityką Prywatności stanowiącą Załącznik nr 2 do Regulaminu.

Kupującemu przysługuje prawo wglądu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania ich usunięcia.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Sprzedającemu przysługują prawa autorskie lub odpowiednie licencje do zdjęć i wzorów znajdujących się na stronie internetowej kupseto.pl. Kopiowanie i rozpowszechnianie ich bez zgody Sprzedającego jest zabronione.

W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, m.in. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

REKLAMACJE

Kupujący może złożyć reklamację w formie pisemnej przesyłając formularz reklamacyjny na adres: ul. Dąbska 18i/58, 31-572 Kraków, lub w formie elektronicznej przesyłając formularz reklamacyjny na adres: reklamacje@kupseto.pl.

Sprzedający obowiązany jest ustosunkować się do reklamacji Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

Poprawne wypełnienie formularze reklamacyjnego zdecydowanie przyspieszy procedurę reklamacyjną. Formularz reklamacyjny znajduje się TUTAJ.

Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji Sprzedający skontaktuje się z Kupującym celem ustalenia czy Kupujący życzy sobie: naprawy towaru, wymiany na nowy egzemplarz czy zwrotu pieniędzy.

O negatywnym rozpatrzeniu reklamacji Sprzedający niezwłocznie poinformuje Kupującego drogą mailową, wskazując podstawę jej nieuznania.